ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 31
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 14
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2551 สีเขียว 20
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 14
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 303.8 KB 4
SAR รายงานการจัดการศึกษา
คู่มือประเมิน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 5
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 3
SAR 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 8
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 224
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 249
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 452
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 215
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 268
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 234
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 250
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 215
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 206
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 195
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 221
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 157
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 169
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 189
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 191
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 247
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 145
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 774
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 623
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1355
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1713
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 758
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95231
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1996