ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 312861
Page Views 349764
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 41
หน่วยที่ 3 SAR 57 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 83
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 13
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 28
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 11
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2551 สีเขียว 19
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1867
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 234
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 301
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1231
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1082
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 15
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 213
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 249
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 233
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 266
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 212
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 449
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 246
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 220
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 45
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 27
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 47
SAR 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 6
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 2
คู่มือประเมิน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 4
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 246
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 189
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 188
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 167
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 156
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 218
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 194
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 205
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 142
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1991
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95223
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 751
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1706
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1353
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 621
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 764