เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 30/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 226597
Page Views 259119
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 24
หน่วยที่ 3 SAR 57 47
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 3
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1845
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 221
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 289
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1209
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1052
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 1
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 201
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 230
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 220
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 254
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 200
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 439
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 230
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 188
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 27
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 17
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 37
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 235
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 182
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 176
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 157
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 145
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 206
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 184
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 193
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 120
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1966
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95181
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 732
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1674
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1324
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 606
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 749
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype