ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 7
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 33
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 16
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2551 สีเขียว 22
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 15
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 345.66 KB 2
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 303.8 KB 5
SAR รายงานการจัดการศึกษา
คู่มือประเมิน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 7
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 5
SAR 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 10
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 225
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 249
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 454
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 216
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 270
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 235
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 252
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 218
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 208
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 196
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 222
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 159
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 171
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 191
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 194
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 250
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 147
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 780
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 625
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1356
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1716
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 760
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95233
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1998
SAR ส่วนรายบุคคล(ฉลอง)
ตัวอย่างการรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 5