เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 05/02/2016
สถิติผู้เข้าชม 236347
Page Views 269372
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 25
หน่วยที่ 3 SAR 57 49
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 4
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 2
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1851
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 223
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 291
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1211
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1067
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 4
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 202
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 237
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 221
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 255
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 201
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 441
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 233
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 191
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 36
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 19
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 38
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 237
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 183
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 177
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 158
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 146
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 207
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 185
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 194
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 121
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1967
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95187
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 735
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1676
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1338
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 610
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 753
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype