เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 17/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 215257
Page Views 246884
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 20
หน่วยที่ 3 SAR 57 43
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 2
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1835
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 219
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 284
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1203
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1049
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 199
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 227
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 216
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 252
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 196
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 434
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 228
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 182
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 19
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 15
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 34
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 232
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 179
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 175
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 154
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 144
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 205
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 183
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 192
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 118
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1962
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95174
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 730
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1671
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1319
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 593
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 739
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype