ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 19/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 310330
Page Views 346634
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 38
หน่วยที่ 3 SAR 57 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 77
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 11
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 25
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 6
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2551 สีเขียว 15
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1865
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 232
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 300
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1228
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1079
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 12
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 212
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 247
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 231
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 264
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 210
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 447
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 244
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 219
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 44
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 25
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 46
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 244
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 187
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 186
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 166
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 155
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 217
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 192
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 203
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 138
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1989
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95220
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 748
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1704
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1350
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 619
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 761