ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 26/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 318147
Page Views 355973
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 42
หน่วยที่ 3 SAR 57 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 84
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 13
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 29
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 12
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2551 สีเขียว 20
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1869
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 235
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 302
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1233
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1084
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 16
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 214
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 250
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 234
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 267
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 214
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 451
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 247
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 221
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 47
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 28
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 48
SAR 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 8
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 3
คู่มือประเมิน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.17 KB 5
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 247
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 191
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 189
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 169
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 157
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 220
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 195
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 206
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 143
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1992
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95225
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 754
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1708
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1354
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 622
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 767