เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 31/03/2016
สถิติผู้เข้าชม 258436
Page Views 291883
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 28
หน่วยที่ 3 SAR 57 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 66
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 6
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 12
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1852
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 224
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 291
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1214
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1073
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 5
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 205
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 240
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 222
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 255
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 203
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 442
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 236
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 193
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 37
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 20
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 39
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 239
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 184
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 180
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 159
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 148
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 209
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 187
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 195
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 122
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1973
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95196
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 737
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1688
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1342
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 613
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 755
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype