ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 19/10/2016
สถิติผู้เข้าชม 292584
Page Views 327765
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 35
หน่วยที่ 3 SAR 57 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 75
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 10
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 23
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 1
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู 2551 สีเขียว 7
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1861
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 229
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 295
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1226
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1077
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 10
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 209
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 245
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 229
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 264
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 209
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 445
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 241
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 212
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 41
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 24
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 45
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 243
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 187
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 186
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 165
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 154
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 215
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 191
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 200
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 126
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1986
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95212
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 744
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1701
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1346
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 617
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 760