เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 17/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 219450
Page Views 251397
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 21
หน่วยที่ 3 SAR 57 46
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 2
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1841
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 221
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 287
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1205
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1051
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 201
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 230
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 219
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 253
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 198
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 438
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 229
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 184
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 19
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 15
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 36
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 235
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 182
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 176
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 157
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 145
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 206
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 184
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 193
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 119
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1963
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95177
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 732
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1671
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1321
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 601
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 745
โรงเรียนบ้านสวนหอม   หมู่ที่ 3  ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา  30240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
ผู้ดูแลระบบ นายฉลอง  กอบเกษ  E-mail :  chalong_1234@hotmail.com    โทร. 08-6247-7616 begin_of_the_skype_highlighting 08-6247-7616 FREE  end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting FREE end_of_the_skype