เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคคลากรในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนผัง-แผนที่โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียนโดยสังเขป
ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี
ผลงานครู
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภา
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/10/2012
ปรับปรุง 01/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 279590
Page Views 314162
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการ 57 33
หน่วยที่ 3 SAR 57 Word Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 72
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 7
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.42 KB 18
แผนปฏิบัติการประจำปี
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 1855
ส่วนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 226
ส่วนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 341.5 KB 293
ส่วนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 25 KB 1220
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 899.5 KB 1074
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 9
SAR รายงานการจัดการศึกษา
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 25.5 KB 208
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 242
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 225
ตอนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 455.5 KB 261
ตอนที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 204
ตอนที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 566.5 KB 444
ตอนที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 237
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 23.5 KB 209
แบบประเมินมาตรฐานที่ 1-6 ด้านผู้เรียน 40
แบบประเมินมาตรฐานที่ 7-9 ด้านการจัดการศึกษา 21
แบบสรุปรายงาน SAR ส่งเขต 2 42
เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 239
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 185
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 181
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 161
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 149
การจัดทำรายงานประจำปี เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 210
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 188
แนวทางการพัฒนาระบบประกัน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 197
แบบฟอร์มสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 122
คำพื้นฐานภาษาไทย ป.1 - 6
คำพื้นฐาน ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 291 KB 1980
คำพื้นฐาน ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 447 KB 95208
คำพื้นฐานเด็กเล็ก Word Document ขนาดไฟล์ 120.5 KB 738
คำพื้นฐาน ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 486.5 KB 1696
คำพื้นฐาน ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 598 KB 1345
คำพื้นฐาน ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 445.5 KB 615
คำพื้นฐาน ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 756